วิธีการเปลี่ยน Ip server Directadmin

1234 คือ UID  56789 คือ LID

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 1234 56789

/etc/init.d/directadmin restart

1.2.3.4 คือไอพีเก่า  4.3.2.1 คือไอพีเก่าครับ

cd /usr/local/directadmin/scripts
./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

 

/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/proftpd restart
/etc/init.d/exim restart
/etc/init.d/dovecot restart
etc.

 

วิธีติดตั้ง Minecraft Server on CentOS 7

Requirements

Putty SSH Client
1GB RAM VPS Server With CentOS 7 x64 Installed.

วิธีติดตั้ง

yum install java-1.6.0-openjdk
firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=25565/tcp
firewall-cmd –reload

adduser mcserver
#set a secure password.
passwd mcserver
#this allows you to run screen while su’d from root for the next step
chown mcserver `tty`

 

su – mcserver
mkdir minecraft
cd minecraft
wget -O minecraft_server.jar https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.11.2/minecraft_server.1.11.2.jar
chmod +x minecraft_server.jar
screen
echo “eula=true” > eula.txt
#start your Minecraft Server
java -Xmx768M -Xms768M -jar minecraft_server.jar nogui

 

 

vault repo สำหรับ Centos 5

[base]
name=CentOS-$releasever – Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever – Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever – Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5