วิธีเซ็ต UUID ของ HDD บน linux

เข้าเช็คชื่อ ของ disk แต่ละลูก

ls -l /dev/disk/by-uuid

[root@103-7-57-5 disk2]# ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 84ffdbab-2064-42d4-8a26-9810f5f166d6 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 b8249d4d-204a-486b-a4c8-cf1c0fd413fe -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 c0351f7a-c09f-4b9e-9632-fd122652b9ac -> ../../sda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 de715459-2657-4b40-a4a9-532cc8693825 -> ../../sda2

copy uuid ของ hdd ลูกที่ต้องการไว้

เข้าไฟล์
nano /etc/fstab

ใส่ uuid ที่ได้มา เช่น เม้า sdb1 ไปที่ folder disk2

UUID=b8249d4d-204a-486b-a4c8-cf1c0fd413fe /disk2 xfs defaults 0 0

vault repo สำหรับ Centos 5

[base]
name=CentOS-$releasever – Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever – Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever – Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

วิธีเซ็ต วัน เวลา ใน linux

สวัดดีครับ วันนี้เราขอนำเสนอวิธีการเปลี่ยนวันเวลาให้เป็นเมืองไทยครับ

 

ก๊อป วางได้เลยครับ

 

yum install ntpdate -y

ntpdate th.pool.ntp.org

hwclock –systohc

echo “date.timezone = \”Asia/Bangkok\”” >> /usr/local/lib/php.ini   <<< ตรงจุดนี้ผมใช้ directadmin นะครับ หากท่านใช้ path อื่นๆก็ให้แก้เป็นอย่างอื่นครับ

service httpd restart