วิธีทำ bond Network Centos 7

ก่อนเริ่มทำ โปรดเช็คตามนี้
ค่า bond จำเป็นต้องเซ็ตที่ฝั่งสวิทด้วย ดังนั้นโปรดเซ็ตก่อนทำการ bond หากท่านไม่ได้มีสิทธิ์ คุม switch โปรดแจ้งผู้ให้บริการของท่านก่อน
การ bond  นั้น หากไม่อยู่หน้าเครื่อง หรือ ไม่มี KVM ไม่ควรทำครับ
เช็คว่า มีบอนด์ หรือยัง
lsmod | grep bonding
ถ้าไม่เจอให้พิมเพื่อสั่งให้ทำงาน
modprobe bonding
สร้างไฟล์บอนด์
nano  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-bond0
ดู interfect ว่าใช้อะไรอยู่ ในตัวอย่างผมยกตึวอย่าง ว่าผมใช้
enp0s3
enp0s4
ให้ใส่
DEVICE=bond0
NAME=bond0
TYPE=Bond
BONDING_MASTER=yes
IPADDR= ไอพี
GATEWAY= เกตเวย์
DNS1=203.146.237.237
DNS2=203.146.237.222
PREFIX=24
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
BONDING_OPTS=”mode=4 miimon=100  xmit_hash_policy=1 lacp_rate=1″
ให้ Save ครับ
ต่อมา ไปกำหนด ที่ port ที่ใช้
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3
ใส่
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEVICE=enp0s3
ONBOOT=yes
HWADDR=”28:f1:0e:27:9a:da” MASTER=bond0
SLAVE=yes
Save ครับ
nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s4
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=none
DEVICE=enp0s4
ONBOOT=yes
HWADDR=”a0:d3:7a:91:91:00″ MASTER=bond0
SLAVE=yes
hwaddr  ตรงนี้ถ้าไม่ทราบให้ใส่ # ขั้นหรือลบออกก็ได้ครับ  ถ้าเครื่องไม่เคยแก้ไข lan port  ลงใหม่ครั้งแรกไม่มีผลอะไร
Save
สั่ง restart network
systemctl restart network
ลองสั่ง ip a ดู ว่า port ทั้งสอง และ bond ขึ้น up หรือยัง
Up แล้วก็ยังไม่ชัวว่าเสร็จนะครับ
วิธีเช็คให้ลองดู
cat /proc/net/bonding/bond0
hast policy ต้องเห็นเป็น  layer 3+4(1)
สถานะต้องเป็นแบบนี้เท่านั้น  ถ้าต่างจากนี้คืออาจจะผิดครับ
วิธี speed รวม
cat /sys/class/net/bond0/speed
เช่น ถ้าผมใช้ fiber 10 gb ค่าที่ได้หน่วยเป็น mb จะได้ 20000
ผมเน้นยํ้าค่า อย่าดูแค่ port up เท่านั้น ให้ดู Hast policy เป็นหลัก ต้อง layer3+4 เท่านั้นครัย
เรียบร้อยครับจบแล้ว

vault repo สำหรับ Centos 5

[base]
name=CentOS-$releasever – Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever – Updates
mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
enabled=0
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever – Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

วิธีติดตั้ง Zabbix Server และ Zabbix agents

วิธีติดตั้ง Zabbix-server

yum -y update
yum -y install httpd httpd-devel
yum -y install mariadb-server mariadb
yum -y install php php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml

#systemctl start httpd
#systemctl start mariadb.service
#systemctl enable mariadb.service

mysqladmin -u root password 123456
## 123456 ใส่พาสของ dbที่ต้องการ

ติดตั้ง repo zabbix เลือกเอาตาม version centos

CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el6.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el5.noarch.rpm

 

yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

 

#mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE zabbixdb CHARACTER SET UTF8;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES on zabbixdb.* to zabbix@localhost IDENTIFIED BY ‘zabbix123456’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

แก้ config db
DBName=zabbixdb
DBUser=zabbix
DBPassword=Your.Password.Here

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.2.3
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbixdb

 

systemctl start zabbix-server.service
systemctl start zabbix-agent.service
systemctl restart httpd.service
systemctl restart mariadb.service
systemctl enable zabbix-server.service
systemctl enable zabbix-agent.service

แก้ php config
nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value date.timezone Asia/Bangkok

systemctl restart httpd

 

Start Zabbix Web Installer

http://localhost/zabbix/
http://127.0.0.1/zabbix/
http://domainname.com/zabbix/

 

วิธีติดตั้งฝั่ง Agent Centos

ติดตั้ง rpm
CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el6.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el5.noarch.rpm

yum -y install zabbix-agent

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

แก้ Server= เป็นไอพีเครื่อง zabbix server

 

/etc/init.d/zabbix-agent restart

 

วิธีติดคั้ง Agent debian กรณี debian 7 ขึ้นไปเท่านั้น กรณี debian อื่นต้องไปหา repo ใหม่ ใช้ร่วมกับ proxmox ที่ debian 7 ได้
cat /etc/debian_version
wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.0-1wheezy_all.deb
dpkg -i zabbix-release_2.0-1wheezy_all.deb
apt-get update
apt-get install zabbix-agent
service zabbix-agent restart

 

 

 

เช็คสถานะว่า zabbix เชื่อมต่อได้ไหม ทำจาก zabbix server ไปยัง zabbix agent
yum -y install zabbix-get
/usr/bin/zabbix_get -s ไอพี -p10050 -kagent.version

 

วิธีติดตั้ง zabbix server และ zabbix agent

วิธีติดตั้ง Zabbix-server  แนะนำหาเครื่องเปล่าๆ ลง centos 7 เพียวๆนะครับ ไม่ควรมีอะไรอยู่ครับ

yum -y update
yum -y install httpd httpd-devel
yum -y install mariadb-server mariadb
yum -y install php php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml

systemctl start httpd
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

mysqladmin -u root password 123456
## 123456 ใส่พาสของ dbที่ต้องการ

ติดตั้ง repo zabbix เลือกเอาตาม version centos

CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el6.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el5.noarch.rpm

 

yum install -y zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

 

#mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE zabbixdb CHARACTER SET UTF8;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES on zabbixdb.* to zabbix@localhost IDENTIFIED BY ‘zabbix123456’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

แก้ config db
DBName=zabbixdb
DBUser=zabbix
DBPassword=Your.Password.Here

cd /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-3.2.3
zcat create.sql.gz | mysql -u zabbix -p zabbixdb

 

systemctl start zabbix-server.service
systemctl start zabbix-agent.service
systemctl restart httpd.service
systemctl restart mariadb.service
systemctl enable zabbix-server.service
systemctl enable zabbix-agent.service

แก้ php config
nano /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value date.timezone Asia/Bangkok

systemctl restart httpd

 

Start Zabbix Web Installer

http://localhost/zabbix/
http://127.0.0.1/zabbix/
http://domainname.com/zabbix/

 

วิธีติดตั้งฝั่ง Agent Centos

ติดตั้ง rpm
CentOS/RHEL 7:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el7.noarch.rpm

CentOS/RHEL 6:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el6.noarch.rpm

CentOS/RHEL 5:
# rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/3.2/rhel/5/x86_64/zabbix-release-3.2-1.el5.noarch.rpm

yum -y install zabbix-agent

nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

แก้ Server= เป็นไอพีเครื่อง zabbix server

 

/etc/init.d/zabbix-agent restart

 

วิธีติดคั้ง Agent debian กรณี debian 7 ขึ้นไปเท่านั้น กรณี debian อื่นต้องไปหา repo ใหม่ ใช้ร่วมกับ proxmox ที่ debian 7 ได้
cat /etc/debian_version
wget http://repo.zabbix.com/zabbix/2.0/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_2.0-1wheezy_all.deb
dpkg -i zabbix-release_2.0-1wheezy_all.deb
apt-get update
apt-get install zabbix-agent
service zabbix-agent restart

 

 

 

เช็คสถานะว่า zabbix เชื่อมต่อได้ไหม ทำจาก zabbix server ไปยัง zabbix agent
yum -y install zabbix-get
/usr/bin/zabbix_get -s 103.7.56.100 -p10050 -kagent.version

 

อันนี้ผมเขียนเตือนความจำตัวเองนะครับ อาจจะไม่ชัดเจน หรือเอาตามความเข้าใจผมไปบ้าง

หากท่านใดติดปัญหา สามารถส่งเมลมาที่ [email protected] นะครับ