วิธีเซ็ต UUID ของ HDD บน linux

เข้าเช็คชื่อ ของ disk แต่ละลูก

ls -l /dev/disk/by-uuid

[root@103-7-57-5 disk2]# ls -l /dev/disk/by-uuid
total 0
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 84ffdbab-2064-42d4-8a26-9810f5f166d6 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 b8249d4d-204a-486b-a4c8-cf1c0fd413fe -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 c0351f7a-c09f-4b9e-9632-fd122652b9ac -> ../../sda3
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Sep 14 23:09 de715459-2657-4b40-a4a9-532cc8693825 -> ../../sda2

copy uuid ของ hdd ลูกที่ต้องการไว้

เข้าไฟล์
nano /etc/fstab

ใส่ uuid ที่ได้มา เช่น เม้า sdb1 ไปที่ folder disk2

UUID=b8249d4d-204a-486b-a4c8-cf1c0fd413fe /disk2 xfs defaults 0 0