วิธีติดตั้ง Minecraft Server on CentOS 7

Requirements

Putty SSH Client
1GB RAM VPS Server With CentOS 7 x64 Installed.

วิธีติดตั้ง

yum install java-1.6.0-openjdk
firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=25565/tcp
firewall-cmd –reload

adduser mcserver
#set a secure password.
passwd mcserver
#this allows you to run screen while su’d from root for the next step
chown mcserver `tty`

 

su – mcserver
mkdir minecraft
cd minecraft
wget -O minecraft_server.jar https://s3.amazonaws.com/Minecraft.Download/versions/1.11.2/minecraft_server.1.11.2.jar
chmod +x minecraft_server.jar
screen
echo “eula=true” > eula.txt
#start your Minecraft Server
java -Xmx768M -Xms768M -jar minecraft_server.jar nogui