วิธีการเปลี่ยน Ip server Directadmin

1234 คือ UID  56789 คือ LID

cd /usr/local/directadmin/scripts
./getLicense.sh 1234 56789

/etc/init.d/directadmin restart

1.2.3.4 คือไอพีเก่า  4.3.2.1 คือไอพีเก่าครับ

cd /usr/local/directadmin/scripts
./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

 

/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/proftpd restart
/etc/init.d/exim restart
/etc/init.d/dovecot restart
etc.