ใช้ .htaccess block xmlrpc เปิดใช้แค่ jetpack

 

# Block WordPress xmlrpc.php attacks on Apache
<Files xmlrpc.php>
order deny,allow
deny from all
# Automattic’s netblocks
allow from 216.151.209.64/26
allow from 66.135.48.128/25
allow from 69.174.248.128/25
allow from 76.74.255.0/25
allow from 216.151.210.0/25
allow from 76.74.248.128/25
allow from 76.74.254.0/25
allow from 207.198.112.0/23
allow from 207.198.101.0/25
allow from 198.181.116.0/22
allow from 192.0.64.0/18
allow from 66.155.8.0/22
allow from 66.155.38.0/24
allow from 72.233.119.192/26
allow from 209.15.21.0/24

</Files>