วิธี Upgrading Directadmin 1 เป็น 2

คำเตือนการทำแบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงครับ ดังนั้นโปรดแบคอัพให้ดีก่อนนะครับ

ติดตั้ง โปรแกรมที่จำเป็นครับ ก๊อปไป วางแล้วเรียงบรรทัดก่อนนะครับ

yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio \
libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed \
autoconf automake libtool which patch mailx bzip2-devel lsof db4-devel psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI xfsprogs rsyslog logrotate crontabs

 

อัพเดท Directadmin custombuild

cd /usr/local/directadmin
mv custombuild custombuild_1.x
wget -O custombuild.tar.gz http://files.directadmin.com/services/custombuild/2.0/custombuild.tar.gz
tar xvzf custombuild.tar.gz
cd custombuild
./build

 

rebuild ทุกอย่างใหม่หมดด้วย

./build all d
./build rewrite_confs