วิธี Reset Permission Directadmin

cd /usr/local/directadmin/scripts
./set_permissions.sh all

 

cd /home
for i in `ls`; do { chown -R $i:$i $i; }; done;

 

สั่งเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อย