วิธีสร้าง Subdomain Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือกเมนู Subdomain Management

30

2.ตั้งชื่อที่เราต้องการ
3.คลิกเลือก “Create”

31

4.เสร็จเรียบร้อย

32