วิธีสร้าง Email Account Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Email Accounts

33

2.คลิกเลือก “Create mail account”

34

3.ตั้งชื่ออีเมล์ รหัสผ่าน และ ระบุขนาดพื้นที่อีเมล์ ทำการคลิก Create เพื่อสร้างอีเมล์
Username: ระบุชื่ออีเมล์
Enter Password: ระบุรหัสผ่านอีเมล์
Re-Enter Password: ระบุรหัสผ่านอีเมล์อีกครั้ง
Email Quota (Meg): ขนาดพื้นที่ (0 = ไม่จำกัด) โดยมีขนาดเป็นหน่วย MB
4.คลิกเลือก “Create”

35

5.รายละเอียด E-mail ที่เราได้สร้างไว้

36