วิธีติดตั้ง phpmyadmin ง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

สวัดดีครับ หลายๆท่านคงประสบปัญหา ลง phpmyadmin เพื่อให้เชื่อมต่อกับ mysql ไม่ได้

ซึ่งจริงๆแล้วขั้นตอนนั้นง่ายๆ  ไม่ยุ่งยาก

cd /usr/share
wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/4.7.4/phpMyAdmin-4.7.4-english.tar.gz
tar xvfz phpMyAdmin-4.7.4-english.tar.gz
mv phpMyAdmin-4.7.4-english.tar.gz phpMyAdmin
cd phpMyAdmin
cp config.sample.inc.php config.inc.php

echo Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin >> /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

 

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

เพิ่ม

<Directory “/usr/share/phpMyAdmin”>
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
Require all granted
</Directory>

ไว้ล่างสุด

สั่ง restart
service httpd restart

 

เสร็จแล้วครับ ง่ายๆ สามารถใช้กับ linux ที่ลง mysql ไว้เพียวๆไม่ผ่าน controlpanel