วิธีติดตั้ง MariaDB 10.1 บน CentOS 7

เริ่มต้นกันเลยครับ

สั่งอัพเดท os หลักก่อนนะครับ
yum update -y

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

ให้นำเอา repo เหล่านี้ไปใส่ครับ

# MariaDB 10.1 CentOS repository list
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
EOF

เริ่มติดตั้ง mariadb ได้เลยครับ
yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

เริ่มสั่งให้ mariadb ทำงานกันได้เลย

sudo systemctl start mariadb.service

ต่อไปสั่งให้ทำงานทุกครั้งที่มีการ restart server
sudo systemctl enable mariadb.service

ต่อไปเซ็ค mariadb เพิ่มเติม
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

ให้ตอบคำถามดังนี้ครับ
wer questions as below, and ensure that you will use your own MariaDB root password:

Enter current password for root (enter for none): Just press the Enter button
Set root password? [Y/n]: Y
New password: your-MariaDB-root-password
Re-enter new password: your-MariaDB-root-password
Remove anonymous users? [Y/n]: Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n]: Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

 

เรียบร้อยแล้วครับ ขั้นตอนง่ายมาก