วิธีติดตั้ง Directadmin บน Centos 6 และ 7

yum update -y

ถ้าเป็น Centos 6 ให้สั่ง
yum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed autoconf automake libtool which patch mailx db4-devel

ถ้าเป็น Centos 7 ให้สั่ง
yum install psmisc net-tools systemd-devel libdb-devel perl-DBI

 

เตรียม UID LID เมื่อได้แล้วให้สั่ง

wget http://www.directadmin.com/setup.sh
chmod 755 setup.sh

./setup.sh

ที่เหลือทำตามขั้นตอนได้เลยครับ