วิธีติดตั้ง Apache บน CentOS 7 เพื่อนใช้งานเว็บไซต์

เริ่มกันเลยนะครับ

เริ่มแรกเลยเหมือนเช่นทุกครั้ง ให้อัพเดทระบบเพื่อความสดใหม่ก่อนนะครับ

yum install httpd -y

 

เมื่อเสร็จแล้วให้ตั้งค่าเล็กน้อยครับ รวมไปถึง ลบหน้า welcome page เดิมทิ้งไปเพือเริ่มทำใหม่

sudo cp /etc/httpd/conf.d/welcome.conf /etc/httpd/conf.d/welcome.conf.bak
sudo sed -i ‘s/^/#&/g’ /etc/httpd/conf.d/welcome.conf

หลังจากนั้นพิมคำสั่งต่อไปนี้ตามไปเลยนะครับ

sudo cp /etc/httpd/conf/httpd.conf /etc/httpd/conf/httpd.conf.bak
sudo sed -i “s/Options Indexes FollowSymLinks/Options FollowSymLinks/” /etc/httpd/conf/httpd.conf

ขั้นตอนต่อไปคือการปิด firewall ก่อนครับ เพื่อไม่ให้มีปัญหากับ firewall

sudo firewall-cmd –permanent –add-port=80/tcp
sudo firewall-cmd –permanent –add-port=443/tcp

สั่งให้ apache เริ่มทำงานได้เลยครับ

sudo systemctl start httpd.service

ต่อไปทำให้ apache ทำงานอัตโนมัติทุกครั้งที่ restart ได้เลยครับ
sudo systemctl enable httpd.service

 

สั่ง restart apache ซัก 1 ทีครับ

sudo systemctl restart httpd.service